AGRONOMY JOURNALPubblicazioni

  • Impact of edaphoclimatic conditions and crop season on olive oil’s fatty acids
    Lechhab Touria, Lechhab Wafae, Trovato Emanuela, Salmoun Farida, Mondello Luigi, Cacciola Francesco
    AGRONOMY JOURNAL, SEP 23 2022, ISSN: 0002-1962 ,